วิถีชีวิตกับการแสดง

posted on 18 Feb 2010 22:10 by m4-9horwang

ความหมายของวิถีชีวิต

 

    วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

edit @ 18 Feb 2010 23:06:10 by M.4/9

Comment

Comment:

Tweet